Algemene voorwaarden

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER Vuurschaalbarbecue ,  BRUGSTRAAT 46A , 3680 NEEROETEREN
 

INFO@VUURSCHAALBARBECUE.BE

Maatschappelijke zetel:

BRUGSTRAAT 46A , 3680 NEEROETEREN BE 0836404571

0495/33.94.99

RPR /

2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Vuurschaalbarbecue aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naar gelang van de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze beide talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de / rechtbanken zijn bevoegd.

Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument"; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.

"Grote toestellen" zijn: White fire barbecue, white fire deksel

"accessoires" zijn alle andere toestellen op de website vermeld.

3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP

De catalogus met producten en hun omschrijving die op de website terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatiedocument in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Vuurschaalbarbecue behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan Vuurschaalbarbecue weigeren.

Een reservatie is geen verkoop. Het gekozen toestel wordt voor de klant gereserveerd.

4. EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de in bezitname van de goederen.

5. PRIJZEN

Onze prijzen zijn BTW inbegrepen en vermelden duidelijk de recupelbijdrage.
De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats. De eventuele inzet van een ladderlift (zie lager) is niet inbegrepen.
Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling behoudens foutief gepubliceerde prijzen.

Indien de aangeduide prijs van een product niet correct is bij de aankoop, mag de klant het product aankopen aan de correcte prijs of afzien van de aankoop.

6. BETALING

De klant kan zijn bestelling betalen:

a) Bij afhaling in de winkel (dit kan volgens de beschikbare betaalmiddelen in de winkel, cash, bancontact, Visa als deze in de winkel voorhanden zijn)

Bij gebrek aan betaling op het moment van de levering zullen de goederen teruggenomen worden en latere prestaties zullen de klant gefactureerd worden.
b) via online banking

.

7. LEVERING EN INSTALLATIE

Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de chauffeur bij levering vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. De klant tekent voor ontvangst van de levering.

7.1 Levering en installatie van grote toestellen in België

Grote toestellen worden door de eigen leveringsdienst van Vuurschaalbarbecue aan huis geleverd in België in een straal van 20 km rond één van onze winkels. Voor bepaalde grote toestellen met speciale prijs is de leveringsdienst niet gratis. Voor de exacte kosten voor levering van deze toestellen dient u zich te wenden tot Vuurschaalbarbecue. De kosten voor levering buiten deze zone worden duidelijk aangegeven bij de bestelling en kunnen steeds geëvalueerd worden op de product fiche.

Indien de klant dit tijdens de bestelling aanduidt, kan Vuurschaalbarbecue de apparaten in dienst stellen op een aangepaste en reeds bestaande aansluiting. Kosten voor eventueel bijkomend materieel, nodig voor de aansluiting, worden steeds aangerekend. Ingeval er een bijkomende technische of esthetische tussenkomst nodig is, moet de koper voorafgaandelijk deze werken laten uitvoeren ofwel, indien mogelijk, ze tegen betaling door Vuurschaalbarbecue in regie laten uitvoeren. De integratie van inbouw-, onderbouw- of andere integreerbare toestellen is niet mogelijk bij een internetverkoop. Wendt u hiervoor tot één van onze winkels. 

Voor leveringen op een plaats die niet bereikbaar is via een voldoende grote lift of een geschikte trap (bvb. smalle wenteltrap = niet geschikt) en in elk geval voor leveringsplaatsen boven de derde verdieping, zonder voldoende grote lift en zelfs met een geschikte trap, dient door de klant een ladderlift met voldoende capaciteit voorzien te worden. Vuurschaalbarbecue kan op aanvraag van de klant, tegen betaling van een forfaitaire vergoeding een standaard-ladderlift voorzien voor leveringen tot op de 6-de verdieping.

Indien de klant er bij de bestelling om verzoekt, kan de leveringsdienst zijn oude toestel gratis meenemen, op voorwaarde dat het een gelijkaardig toestel betreft met vergelijkbare afmetingen, zodat geen bijkomende werken of transportmiddelen vereist zijn.

In geval van afwezigheid of klaarblijkelijk niet gegronde weigering van de klant bij de levering, zoals overeengekomen met de koper, zullen de onkosten veroorzaakt door een supplementaire verplaatsing in meer gefactureerd worden.

7.2 Levering van kleine toestellen in België

Kleine toestellen worden in België geleverd. Is het toestel op voorraad word de levertijd aangehouden, Vuurschaalbarbecue is niet verantwoordelijk als deze levertijden niet kunnen worden nageleefd door  omwille van overmacht, uitzonderlijke omstandigheden, onafhankelijk van de consument

7.3 Levering in België

7.4 Leveringstermijn in België

Vuurschaalbarbecue streeft ernaar alle online bestellingen binnen de 2 werkdagen te verwerken. Indien het toestel binnen de 30 dagen na bestelling door de consument niet ontvangen is (omwille van overmacht, uitzonderlijke omstandigheden, onafhankelijk van de consument), heeft de consument het recht de bestelling te annuleren.

Voor toestellen die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, worden een aantal leveringsdata voorgesteld, waaruit de klant kan kiezen. Voor toestellen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, contacteert Vuurschaalbarbecue de klant altijd om een leveringsdatum af te spreken.

De levertermijn is in principe beperkt tot 30 dagen. Indien deze niet kan gerespecteerd worden, wordt dit op de pagina van het gewenst product meegedeeld.

7.5 Levering van kleine en grote toestellen in Nederland

Wij leveren voortaan ook kleine toestellen in Nederland. Vuurschaalbarbecue streeft ernaar alle online bestellingen binnen de 3 werkdagen op het gewenste adres in Nederland te leveren.
Voor elke levering wordt een verzendingskost aangerekend van € 8.00. 

8. AFHALING VAN EEN RESERVATIE

Bij afhaling dient de klant de bevestigingsmail of afhaalmail voor te leggen in de winkel. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de verkoper in de winkel vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen.

8.1 De europalet waar de goederen op geleverd worden dient direct mee terug gegeven te worden met de transporteur of op eigen kosten terug bezorgt aan Vuurschaalbarbecue.be. Indien dit niet gebeurd worden er kosten aangerekend aan de eindklant van 25 euro.

9. CONTACT

9.1 Opmerkingen in verband met de bestelling

Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij vuurschaalbarbecue info@connect-plus.be.

9.2 Opmerkingen in verband met de levering

Levering van grote toestellen:

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan geleverde goederen evenals schade veroorzaakt door onze leveraars dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering. Hetzelfde geldt voor niet-conforme of onvolledige leveringen.

9.3 Technische defecten

Voor grote en kleine toestellen  kan de klant bellen naar het winkelpunt waar de aankoop gebeurde.

De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing. Zie ook de garantievoorwaarden.

10. Vuurschaalbarbecue GARANTIE CONSUMENT

10.1 Wettelijke waarborg voor consumenten

a) Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

 • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken val,...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (b.v. inhoud diepvriezer, wasmachine,...);

 • normale slijtage door gebruik;

 • defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;

 • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;

 • schade ten gevolge van een commercieel of professioneel gebruik van het apparaat.
   

b) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.
c) Het wordt aanbevolen dat de klant de factuur of de leveringsbon bijhoudt en het origineel kan voorleggen. De waarborg vangt aan op datum van afhaling of levering.
d) De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen.

Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.
 

10.2 Bij vaststelling van schade bij levering dient de consument vuurschaalbarbecue.be hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen binnen 24u na levering. Men dient na acceptatie van de schade het toestel en (een kopie van) de factuur/leveringsbon terug te sturen:

a) hetzij op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid (Vuurschaalbarbecue is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat)

b) hetzij, enkel voor wat de grote toestellen betreft, mits betaling van een tussenkomst in de transportkosten van € 75, laten ophalen door Vuurschaalbarbecue.

11. RECHT VAN HERROEPING

Herroepingsrecht/bedenktermijn

Het herroepingsrecht formulier kan je hier downloaden.

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Volgens art. 47 e.v. van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht kan de consument binnen de 14 kalenderdagen na inbezitname van het product zonder boete en zonder opgave van motief een herroepingsrecht uitoefenen. Het moment van levering wordt geacht gelijk te zijn met de inbezitname van het goed. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen.

Indien de consument gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, kan dit door dit herroepingsformulier ingevuld en ondertekend terug te sturen naar vuurschaalbarbecue. Bovendien dient hij uiterlijk binnen 14 dagen, na melding van de beslissing tot herroeping, de toestellen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon:

 • a) hetzij op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid (Vuurschaalbarbecue is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat) terug te sturen naar: Vuurschaalbarbecue;

 • c) hetzij, enkel voor wat de grote toestellen betreft, mits betaling van een tussenkomst in de transportkosten van € 60, laten ophalen door Vuurschaalbarbecue.

 

De klant kan het recht van herroeping niet inroepen voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

Een toestel waarvan de verzegeling door de consument is verbroken of niet in zijn originele verpakking wordt opgestuurd, komt niet in aanmerking voor herroeping.

Voor producten die het voorwerp uitmaken van opeenvolgende, regelmatige leveringen, beginnen de verzakingstermijn te lopen de dag na de eerste levering/inbezitname. Voor opgesplitste leveringen van éénzelfde bestelling, begint deze te lopen vanaf de dag na de levering/inbezitname van het laatste deel van diezelfde bestelling.

Indien de consument zich houdt aan de voorwaarden van het herroepingsrecht, zal Vuurschaalbarbecue plus onverwijld en uiterlijk binnen de 14 dagen na in ontvangstname van de retourzending dan wel na ontvangst van bewijs van de consument van verzending van de retourgoederen, zorgen voor de terugbetaling van de betaalde bedragen(indien u betaalt met Visa of MasterCard, gebeurt de terugbetaling via dezelfde kaart).

Vuurschaalbarbecue wordt via het systeem van borgtocht als derde partij aangesproken, indien de verkoper in gebreke blijft de gestorte sommen bij uitoefening van het verzakingsrecht terug te betalen. Via het systeem van borgtocht wordt het bedrag op de rekening van Connect plus gestort, die dan het bedrag tijdelijk op een rekening blokkeert. Bij het verstrijken van de verzakingstermijn wordt het bedrag aan de verkoper gestort, tenzij de consument zijn verzakingsrecht heeft uitgeoefend. In dat geval wordt het bedrag teruggestort aan de consument.

12. BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email - backup).

13. PRIVACY

De verwerving en verwerking van persoonlijke gegevens via de website is onderworpen aan een Privacy Policy. Deze Privacy Policy maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden voor online verkoop. De Privacy Policy kan u hier raadplegen.

15. GELDIGHEID, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

We hopen uiteraard steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons steeds per e-mail contacteren info@Vuurschaalbarbecue.be. Wij proberen je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Naast de interne klachtenprocedure van de webshop.

De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld : e-mail, gegevensback-ups,...).

Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Brugge.

16. RECHTSBEKWAAMHEID

Door de aankoop van producten via deze website verklaart de klant minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd producten en diensten aan te kopen via deze website. De klant stemt er mee in dat hij aansprakelijk is voor alle financiële transacties in verband met het gebruik van deze website, inclusief deze die voor zijn rekening gebeurden bijv. door inwonende minderjarigen.

17. DISCLAIMER

Vuurschaalbarbecue doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven, maar geeft geen garantie ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

De intellectuele eigendomsrechten op alle op de website aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Vuurschaalbarbecue. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van Vuurschaalbarbecue zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. De website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van Vuurschaalbarbecue. Vuurschaalbarbecue is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze websites.

Door Vuurschaalbarbecue per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Vuurschaalbarbecue staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst van de e-mails. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan Vuurschaalbarbecue.

VUURSCHAALBARBECUE.BE

Tel: 0495/33.94.99 tussen 15u - 20u

info@vuurschaalbarbecue.be

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White Pinterest Icon